ประชุมหารือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน

               เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒   นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือและขอข้อมูลประกอบการศึกษาวิคราะห์ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน โดยคณะอนุกรรมการการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านแรงงานร่วมประชุมหารือกับกลุ่มสถิติแรงงาน  ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน  การคำนวณอัตราการว่างงานและผู้มีงานทำ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวิเคราะห์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************