พิธีบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

                  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ระหว่าง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศภาคการเกษตรขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้ใช้งานทุกระดับ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล จัดเก็บ ชำระข้อมูล  จัดรูปแบบโครงสร้างข้อมูล  ประมวลผล  วิเคราะห์ข้อมูล  และรายงานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว   เพื่อช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ และวางแผนพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตต่อเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐ  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓-๔ ชั้น ๔  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************