​การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับจังหวัด

     นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด” โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่ (Sustainable Development Goals : SDGs ) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนระดับจังหวัด รวมทั้งการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดระดับสากลและระดับประเทศ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
*********************************