การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย

(Nation Indicators) ครั้งที่ ๓

                      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (Nation Indicators)”    ครั้งที่ ๓  โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบหลัก/ร่วมในแต่ละตัวชี้วัดระดับสากล  หารือร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าประสงค์  ในบริบทประเทศไทย (Nation Targets) รวมทั้งกำหนดร่างตัวชี้วัดเพิ่มเติม (Additional Indicators) เพื่อใช้วัดเป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทยที่กำหนดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*********************************