ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนาม

                   นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายอานนท์ จันทวิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม   พร้อมคณะ  ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามฯ และรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่   และจังหวัดลำพูน   ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    โดยมี  นายสมศักดิ์  แก้วสอน   สถิติจังหวัดเชียงใหม่    และ   นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

*********************************