ตรวจราชการ จ.นครปฐม

            เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) พร้อมรับฟังปัญหา ในการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว โดยมี นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ข้าราขการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

*********************************