ตรวจราชการ จ. อุตรดิตถ์

                 วันที่ ๘ กรกฎาคม 2562   นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล นายใหญ่ยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการข้อมูล  พร้อมคณะ   เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่   เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว โดยมี นางศุภกานต์ พรหมน้อย สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

 

*********************************