อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

           วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของทางราชการที่กำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรของรัฐอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องอบรม ๓  ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************