ตรวจราชการ จ. แพร่

                วันที่ ๘ กรกฎาคม 2562   นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล นายใหญ่ยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการจัดการข้อมูล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว โดยมี นางเมตตา อนุศาสนกุล สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่

*********************************