ตรวจราชการ จ. ลำพูน

                  วันที่ ๙ กรกฎาคม 2562   นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล นายใหญ่ยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการจัดการข้อมูล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว โดยมี นายธนกร แสงสุริยากาศ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

 

*********************************