ตรวจราชการ จ. เชียงใหม่

                     วันที่ ๙ กรกฎาคม 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล นายใหญ่ยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการจัดการข้อมูล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

 

*********************************