บันทึกเทปถวายพระพร

                 วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒    นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงฯ    นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  เนื่องในโอกาส  วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒   และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๑ สตูดิโอ ๕ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

*********************************