ร่วมพิธีเปิดงาน “เผยแพร่ผลงาน สพภ.”

                 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เผยแพร่ผลงาน สพภ.” ภายใต้แนวคิด “Move forward together” “ก้าวไปด้วยกัน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เพื่อแสดงถึงผลงานการดำเนินงานของ สพภ. ตลอด ๑๒ ปีที่ผ่านมา ในการเป็นหน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย ชั้น ๑ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

*********************************