การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ ๔

                  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)” ครั้งที่ ๔ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบหลัก/ร่วมในแต่ละตัวชี้วัดระดับสากล มาหารือร่วมกันเพื่อทบทวนร่างเป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National Targets) และร่างตัวชี้วัดเพิ่มเติม (Additional Indicators) เพื่อให้ประเทศมีเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทประเทศไทยอย่างแท้จริง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา   ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*********************************