ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ศึกษาดูงาน

                  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒     สำนักงานสถิติแห่งชาติ   จัดรายการศึกษาดูงาน    เรื่อง  การใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ บรรยายโดยวิทยากรจากกองนโยบายและวิชาการสถิติ กองสถิติพยากรณ์ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ ทิศใต้

*********************************