ประชุมคณะอนุกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน

เพื่อการวางแผนและประสานงาน ครั้งที่ ๑๘

 

                วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะอนุกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียนเพื่อการวางแผนและประสานงาน ครั้งที่ ๑๘ (The 18th ACSS-Sub Committee on Planning and Coordination SCPC 18) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

*********************************