ประชุม VDO Conference โครงการน้ำ

              เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิด การประชุม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน    ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)” ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบถึงการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************