แถลงผลการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย

                   เมื่อวันที่ ๑๑มิถุนายน ๒๕๖๒นางสาววันเพ็ญพูลวงษ์รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมแถลงผลการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทยปี ๒๕๖๑ โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องแรงงานเด็กให้กับทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ  และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กของประเทศไทย   โดยมี  นายวิวัฒน์ ดังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

*********************************