รมว.ดีอี มอบนโยบาย

               วันที่ 12 มิถุนายน 2562   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานแก่หน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนและต่อยอดการดำเนินงานที่ได้มอบหมาย  โดยมี  นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   นายภุชพงค์  โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************