สำนักงานสถิติฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการน้ำ

               วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน   ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)  โดยมี นายอาจิน จิรชีพพัฒนา  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมงาน และนางหทัยชนก พรรคเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม บรรยายสรุปภารกิจโครงการต่อนายกรัฐมนตรี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

*********************************