ให้สัมภาษณ์รายการ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ต้นทางสู่ความยั่งยืน

                  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ รายการ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ต้นทางสู่ความยั่งยืน ในประเด็น บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการดำเนินภารกิจ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) และโครงการสำรวจอื่นๆของสำนักงานสถิติฯ ออกอากาศทางช่อง True Vision ๗๘๔ ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

*********************************