ตรวจราชการ จังหวัดนครพนมและบึงกาฬ

                เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 2562   นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมคณะ  เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) และโครงการอื่นๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางศิริลักษณ์ อาจอาษา  สถิติจังหวัดนครพนม   และ นายนพดล เป๋าอยู่สุข   สถิติจังหวัดบึงกาฬ  พร้อมด้วยข้าราชการ   และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมและสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

*********************************