ครบรอบ ๗๗ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

                       เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒    นายวิชัย ประทีปทิพย์   รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  เลขานุการกรม   ร่วมแสดงความยินดีกับ  ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  ในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๗ ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อร่วมจัดสร้าง “พระพุทธสัพพัญญุตญาณวิมล” พระพุทธปฏิมาประจำกรมอุตุนิยมวิทยาและหอพระพุทธปฏิมา ณ บริเวณอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ

*********************************