ตรวจราชการ จ.พะเยา 

                     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562   นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา จากนั้นลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามและรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานสนามโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ณ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

*********************************