ประชุมคณะทำงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิเคราะห์ การเผยแพร่

และการสื่อสารข้อมูลสถิติของอาเซียน ครั้งที่ ๑๗

               วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายอาจิน จิรชีพพัฒนา  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิเคราะห์ การเผยแพร่ และการสื่อสารข้อมูลสถิติของอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ (17th Meeting of the ASEAN Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination and Communication of ASEAN Statistics: 17th Meeting of WGDSA)  โดยมีคณะทำงานฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม s31 Sukhumvit Hotel กรุงเทพฯ

*********************************