อบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ”

รุ่นที่ ๓/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒

          นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ผู้เข้ารับการฝึกรหัส 3B-092 นางสาวกิรณา วงศ์สิปปกร นักวิชาการสถิติชำนาญการ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ผู้เข้ารับการฝึกรหัส 3 B-093 และนางสาวณัชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้เข้ารับการฝึกรหัส 3B-094 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในห้วงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนจิตอาสาพื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งเมื่อจบการอบรม ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องเป็นวิทยากรชั้นเลิศ สามารถปลูกฝังอุดมการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับมาอบรมขยายผลให้หน่วยงานตนเองและพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นแกนหลักจิตอาสาในหน่วยงานของตนเอง และจิตอาสาทั่วไป เพื่อทำหน้าที่จิตอาสา ๓ ประเภทได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

*********************************