ตรวจราชการ จ. สุพรรณบุรี

                เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายวิชัย ประทีปทิพย์     รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล นายใหญ่ยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการจัดการข้อมูล นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว โดยมี นายชูเกียรติ ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ข้าราขการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

*********************************