การปรับตัวเพื่อรองรับระบบข้อมูลและสถิติภาครัฐในยุคดิจิทัล

                   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับตัวเพื่อรองรับระบบข้อมูลและสถิติภาครัฐในยุคดิจิทัล” เพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยสถิติในทุกกระทรวง  ภายใต้โครงการศึกษา  เพื่อยกระดับสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภารกิจหน่วยงานอื่นๆ  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ทั้งภารกิจด้านการผลิต การบริหารจัดการระบบสถิติ การบริการด้านข้อมูลและภารกิจใหม่ในอนาคต  รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ภารกิจยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ที่เหมาะสมในระยะ ๕ ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*********************************