บันทึกเสียงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

                     เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒   นายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมบันทึกเสียงเพลงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ณ ห้องบันทึกเสียงจาตุรงค์ กรุงเทพฯ

 

*********************************