ประชุม “คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๕๐”

                     ดร.อาจิน จิรชีพพัฒนา  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ  ครั้งที่ ๕๐   (50th Session of the United Nations Statistical Commission)”   ซึ่งเป็นเวทีการประชุมประจำปีของผู้บริหารระดับสูงสุดของระบบสถิติจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการพัฒนา งานด้านสถิติในระดับสากล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นหารือที่สำคัญ อาทิเช่น การพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อตอบสนองต่อวาระการพัฒนา 2030  การเสริมสร้างศักยภาพทางสถิติ และแนวโน้มการใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เป็น non-official data รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่างองค์กรในการสนับสนุนงานด้านสถิติ เป็นต้น โดย ดร.อาจิน จิรชีพพัฒนา  ได้ร่วมเสนอถ้อยแถลง (statement) ในนามของประเทศไทย ใน ๒ เรื่อง คือ Data and indicators for the 2030 Agenda for Sustainable Development และ Environmental-economic accounting     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

*********************************