ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนาม จ.ราชบุรี

     เมื่อวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามฯ เพื่อรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่ผ่านมา ณ จังหวัดราชบุรี พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ ณ อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข สถิติจังหวัดราชบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ​

*********************************

​​​