ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๘

     เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๘ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี สามารถปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาทและพระบรมราโชวาท รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ และยังเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

​​​