อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ

                 นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการดังกล่าว   โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒   ณ  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

*********************************