พิธีปิดการอบรมวิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๕

                 เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒   นายอาจิน จิรชีพพัฒนา  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๕ ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************