ม.แม่โจ้ ศึกษาดูงาน

                    เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติและการสำรวจความคิดเห็น แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องอบรม ๔ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************