อบรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

                   เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิด    การอบรมระดับสถิติจังหวัด โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายหัวข้อภาพรวมของการจัดทำโครงการฯ และมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

*********************************