เปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการน้ำ

                  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) ณ ห้อง War Room ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************