ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนาม จ.ภูเก็ต

                    เมื่อวันที่  ๗ – ๙  เมษายน ๒๕๖๒   นางอรวรรณ  สุทธางกูร   ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์   นางสาวกฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามฯ เพื่อรับฟังปัญหาจากการปฏิบัติงานสนามของโครงการ สศส.๖๒ รวมถึงปัญหาที่พบในช่วงที่ผ่านมา ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางคณิดเกศ คิดเหมาะ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และคณะฯ ให้การต้อนรับ โดยลงพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอกะทู้ เพื่อสังเกตการณ์งานสนามฯ และพบปะพูดคุยกับประชาชนพร้อมขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลด้วยดี

*********************************