ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนาม จ.ตรัง

                  เมื่อวันที่  ๙ – ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๒   นางอรวรรณ  สุทธางกูร   ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์   นางสาวกฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามฯ เพื่อรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานสนามโครงการ สศส.๖๒ เดือนมกราคม – มีนาคม และที่ผ่านมา ณ จังหวัดตรัง พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ ณ อำเภอห้วยยอด และอำเภอเมืองตรัง โดยมีนางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดตรัง พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ

*********************************