สสช.จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ

           เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงข่าวการจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ย่อย นำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อนำมาจัดสร้างเป็นดัชนีชี้วัดต้นแบบสำหรับประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและแผนงานในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชน หรือเรียกว่า “คุณมาดี” ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคสำหรับครัวเรือนที่อยู่อาศัย และการใช้น้ำในภาคการเกษตรการผลิต และการบริการจากสถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ โดยใช้ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่  ๑ พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ การแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้อง BB ๒๐๓ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

*********************************