สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

               วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ จากกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติและสำนักงานสถิติจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในแบบสอบถามและโปรแกรมแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล สามารถใช้ปฏิบัติงานสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

*********************************