ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามและบันทึกเทปรายการ

“ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน บูรณาการข้อมูลน้ำแห่งชาติ”

                เมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒  นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยก​​ารสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ลงพื้นที่สังเกตการณ์     การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) โดยพนักงานสัมภาษณ์ หรือ “คุณมาดี” และสร้างความรับรู้เข้าใจสู่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ในพื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา     พร้อมกันนี้ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ  “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน บูรณาการข้อมูลน้ำแห่งชาติ”   ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความจำเป็นของการจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำในระดับครัวเรือนและสถานประกอบการ ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ ๘ มิติ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ

 

*********************************