ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ

จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)

                  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามและรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานสนามโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) ณ จังหวัดชลบุรี โดยลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) หรือ “คุณมาดี” ในเขตปฏิบัติงานพื้นที่ หมู่ ๒ ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมณฑลทหารบกที่ ๑๔ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

*********************************