ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ

จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

                เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖๒    นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามและรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานสนามโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) ณ จังหวัดระยอง โดยลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) หรือ “คุณมาดี” ในเขตปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

*********************************