อบรมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

                 วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานงานโครงการการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง   โดยมี    พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องอบรม ๑ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************