ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล

โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

                   เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒    นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมประชุม พร้อมกันนี้ นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล  และคณะฯ    ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน     เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) หรือ “คุณมาดี” ในเขตปฏิบัติงานพื้นที่ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสร้างความรับรู้เข้าใจสู่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*********************************