มอบนโยบาย

         เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารฯ  มอบนโยบายในการทำงานแก่สถิติจังหวัด  (อำนวยการต้น) ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่   โดยมี นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล และนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้อง ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************