แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการของประเทศ

                เมื่อวันศุกร์ที่  24  พฤษภาคม  2562    น.ส.สุพาพร  อรุณรักษ์สมบัติ   ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจและคณะ  ได้เข้าพบหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการของประเทศ    และการพัฒนากระบวนการผลิตข้อมูลสถิติร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบัญชีประชาชาติ ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

*********************************