ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามโครงการ MICS6 จังหวัดสระแก้ว

           สำนักงานสถิติแห่งชาติ กองสถิติสังคม ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนาม โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS6) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ทั้งในเรื่องวิชาการ และงบประมาณ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและสตรีในระดับประเทศ เพื่อการจัดทำตัวชี้วัดที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ โดยเฉพาะการติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้จะสะท้อนให้เห็นภาพของคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในมิติต่างๆ เช่น ภาวะโภชนาการ อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการของเด็ก การศึกษา การคุ้มครองเด็ก โดยลงพื้นที่สังเกตการณ์ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดสระแก้ว

*********************************