ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

              เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และภารกิจหลักของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************